Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2013-01-15 13:15:51
This information is probably out of date!

Return to the current look

Uzgodnienie dokumentacji projektowej


Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Tel. 032/ 36 80 765, pokój nr 223

Wymagane dokumenty

wniosek o uzgodnienie zawierający:
 • dane o wnioskodawcy i inwestorze,
 • opłata za pełnomocnictwo
 • opis przedmiotu projektowania,
 • ilość przyłączy i długości projektowanych sieci w rozbiciu na poszczególne branże,
 • orientację,
 • 1 oryginalny egzemplarz mapy do celów projektowych
 • 3 egzemplarze projektu,
 • aktualne wypisy z rejestru gruntów a w przypadkach gdy rysunek projektu nie zawiera struktury własnościowej gruntu - mapy własnościowe,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 • w przypadkach gdy w imieniu inwestora występuje zleceniodawca, upoważnienie do występowania w jego imieniu,
 • płyta w formacie .dxf
 • informacja o ochronie znaków granicznych w liniach drogowych

Opłaty

Naliczanie opłat zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjnie i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz.333 z 2004 r.)

Termin załatwienia

Zespół zobowiązany jest do wydania opinii w ciągu 14 dni od daty przedłożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia. W przypadkach uzasadnionych termin może być przedłużony do 30 dni, pod warunkiem usunięcia przez inwestora lub autora opracowania usterek w dokumentacji uniemożliwiających wydanie opinii

Tryb odwoławczy
Geodeta Powiatowy (pok. 220)
Starosta Powiatu Będzińskiego
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

Uwagi
Projekt winien być sporządzony na aktualnej mapie wykonanej według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartogrficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133)

Treść
Dokumentacja po wstępnej analizie rejestrowana jest w programie "Ośrodek" a następnie po wniesieniu kolizji z innymi projektami wykładana jest na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji

2011-06-01(43 KB)More...