Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Uzgodnienie dokumentacji projektowejUzgodnienie dokumentacji projektowej

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Narada Koordynacyjna
Tel. 032/ 36 80 765, pokój nr 223

Wymagane dokumenty
 • wniosek o uzgodnienie sytuowania sieci uzbrojenia terenu
 • dane o wnioskodawcy i inwestorze,
 • opłata za pełnomocnictwo
 • opis przedmiotu projektowania,
 • rodzaje projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
 • 1 oryginalny egzemplarz mapy do celów projektowych
 • 3 egzemplarze projektu,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 • w przypadkach gdy w imieniu inwestora występuje zleceniodawca, upoważnienie do występowania w jego imieniu,
 • płyta z danymi formacie dxf oraz wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych (numer;x;y) w postaci pliku tekstowego txt,
 • informacja o ochronie znaków granicznych w liniach drogowych


Opłaty
Wysokość opłaty oblicza się na podstawie tabeli 16.6 załącznika do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287
z późn. zm.)

Termin załatwienia

Uczestnicy narady koordynacyjnej zobowiązani są do wydania opinii w ciągu 14 dni od daty przedłożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia. W przypadkach uzasadnionych termin może być przedłużony do 30 dni, pod warunkiem usunięcia przez inwestora lub autora opracowania usterek w dokumentacji uniemożliwiających wydanie opinii.

Tryb odwoławczy
Geodeta Powiatowy (pok. 220)
Starosta Powiatu Będzińskiego
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

Uwagi
Projekt winien być sporządzony na aktualnej mapie wykonanej według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartogrficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133)

Treść
Należność za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy uregulować przed Naradą Koordynacyjną na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty wystawionego po zarejestrowaniu w programie "Ośrodek".  Następnie po wniesieniu kolizji z innymi projektami dokumentacja wykładana jest na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej.


Terminy narad koordynacyjnych w 2015r.
2015-01-12 08:50:38(22 KB)More...
Wniosek o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

2011-06-01(37 KB)More...